§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Strona rekolekcje.info jest wyłączną własnością Twórcy Strony .

2. Funkcjonowanie Strony rekolekcje.info odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Strony rekolekcje.info. Każdy Użytkownik korzystający z e Strony zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, zwłaszcza przy przekazywania Informacji do publikacji na Stronie

§ 2. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

2. Strona - strona internetowa rekolekcje.info i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Twórcy strony rekolekcje.info

3. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną bądź prawną lub jednostkę organizacyjną, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze Strony w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na Stronie Informacji.

4. Informacje - wszelkie ogłoszenia, teksty, opracowania, komentarze, obrazy, plakaty, fotografie, filmy oraz inne treści przekazane Twórcy Strony przez Użytkownika.

5. Twórca Strony - osoba fizyczna, która stworzyła i prowadzi Stronę na zasadzie wolontariatu;

6. Cel Strony - ułatwienie dostępu do informacji o rekolekcjach Kościoła Katolickiego;

§ 3. ZASADY OGÓLNE

1. Na stronie publikowane są informacje o charakterze rekolekcyjnym, zgodne z nauczaniem w Kościele Katolickim.

2. Uczestnictwo i korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie ze Strony oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie za zamieszczanie bądź przekazywanie Informacji na Stronie, stosownie do zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Korzystanie ze Strony poprzez przekazywanie do niego Informacji bądź ich zamieszczania jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników pełnoletnich.

4. Zalogowany Użytkownik może dodać /uaktualnić /usunąć Informacje w dziale: "Dodaj rekolekcje?.

5. Użytkownik, zamieszczając Informacje w dziale, o którym mowa w poprzednim punkcie Regulaminu, jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Twórcę Strony, a w szczególności do:

a) zapisywania Informacji w pamięci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych Strony.

b) dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Informacji, koniecznych ze względu na specyfikę funkcjonowania Strony;

c) publikowania i rozpowszechniania Informacji w sieci Internet, w tym przede wszystkim na Stronie, tak aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;;

d) zwielokrotnienia Informacji (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

e) publicznego udostępniania wprowadzonych przez Użytkownika Informacji, w tym także w celu promocji i reklamy Strony;

6. Opisane w ust. 4 uprawnienia uważać należy w razie wątpliwości za licencję do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Licencja ta jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla zamieszczonych na Stronie Informacji;

7. Użytkownik oświadcza, iż do umieszczenia w przesłanych Informacjach wizerunków osób trzecich posiada stosowne uprawnienia, w szczególności zgody na publikację wizerunku bądź udostępnienia danych osobowych, również w Internecie, w tym na Stronie; Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan prawny, na żądanie Twórcy Strony;

8. Twórca Strony nie ma obowiązku publikowania otrzymanych w ramach Strony Informacji.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, również w Internecie;

2. Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do Informacji, które nie są ograniczone prawami osób trzecich;

3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Twórcy Strony z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie na Stronie Informacji przez Użytkownika, bądź bezpośrednio przez Twórcę Strony, na prośbę /za zgodą Użytkownika, przejmie na siebie w całości wszelkie koszty dotyczące roszczenia i z nim związane.

4. Twórca Strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami, jak również nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość Informacji zamieszczanych na Stronie, w tym za treść zamieszczanych komentarzy, ani za wykorzystanie Strony/Informacji na niej publikowanych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, Celem Strony lub w sposób godzący w uczucia/uczucia religijne innych osób.

5.  Twórca Strony zastrzega sobie prawo do:

a) usunięcia ze Strony Informacji, których treść jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, których charakter jest niezgodny z Celem Strony lub które naruszają uczucia, w tym uczucia religijne innych osób.

b) zaprzestania publikowania Informacji,

c) uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez przyznanie szczególnych uprawnień w dostępie i korzystaniu z Serwisu, bądź przyznanie stosownej akredytacji.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Stroną prosimy kierować na adres mailowy:

2. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści bezprawnych bądź sprzecznych z Celem Strony;

3. W sprawach związanych ze Stroną bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

4. Twórca Strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.

5. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem na nie akceptacji.

6. Inegralną cześcią regulaminu jest Polityka prywatności